Vår Metodik

Kognitiv och beteendeinriktad terapi, KBT

Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår från att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grundläggs tidigt i livet.  Terapin tar sikte på att förstå och förändra de mönster som på olika sätt är destruktiva för individen. De kan handla om att förändra sina föreställningar om sig själv och omvärlden, att förändra sitt beteende, och om att utveckla nya förhållningssätt till problematiska upplevelser, tex olika former av stress och ångesthantering.

Terapimetoden är målinriktad, vanligtvis tidsbegränsad och bygger på en samarbetsrelation mellan Terapeut och patient.

Metoden är lösningsfokuserad och utgår från situationen här och nu. Historiska återblickar görs för att förstå hela problembilden och se den i sitt sammanhang samt för att bearbeta viktiga händelser.  Vid allvarligare problem, svårare livshistorier traumatiska upplevelser krävs en djupare bearbetning som pågår över tid.

Kognitiv och beteende inriktad terapi är en etablerad och välbeprövad terapiform som bygger på Modern forskning. Studier visar att metoden är effektiv vid ett flertal psykiatriska tillstånd.

Läs mera om kognitiv och beteendeinriktad terapi på www.sfkbt.se eller på www.kbt.nu

Mindfulness

Handlar om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta. Meditationsformen har har sitt ursprung i zenbuddismen för över 2000 år sedan men har på kort tid också blivit ett viktigt inslag i hälso- och sjukvård.